Logo Tannlege Sebastian
dental care - Invisalign treatment workflow

Antall besøk

Hvor mange besøk trengs?

Behandlingen består vanligvis av minimum 4 besøk, men den meget generelle behandlingsoversikten er som følger:

1. Undersøkelse/Konsultasjon

Gjerne kombinert siden vi alltid trenger å være sikre på at vi bare beveger sunne tenner og at ingenting er i veien for å starte behandlingen.

Et besøk for å få Invisalign starter først med digital skanning eller konvensjonelle avtrykk. Skannerne er ganske dyre, så noen tannleger tar fortsatt konvensjonelle avtrykk. Vær oppmerksom: prosessen med å få konvensjonelle avtrykk med avtrykksmateriale kan være ubehagelig, og du kan få brekningsfølelser. Vi har bare brukt flere høykvalitets digitale skannere i lang tid, og det er dag og natt for både pasienten og tannlegen. Det muliggjør også enda høyere kvalitet med en raskere og hyggeligere opplevelse.

2. 3D-skanning, panoramarøntgen og kliniske bilder som sendes til Invisalign

Hvis alt ser bra ut, kan dette vanligvis gjøres sammen med punkt 1. Dette krever en ikke-refunderbar delbetaling på 5000 NOK som trekkes fra totalbeløpet.

3. Endring av ClinCheck (tilpasset Invisalign 3D-plan) og diskusjon

I løpet av en uke vil Sebastian ha laget et eller flere forslag til en personlig plan der du kan se behandlingen din før, under, samt et estimert sluttresultat. Under diskusjonen din kan det fortsatt kreve litt finjustering, og hvis du oppdager noe – er det på tide for deg å nevne det!

Hvis både pasient og tannlege er fornøyd, blir planen godkjent, og skinnene dine kommer innen 3-4 uker. For å godkjenne en behandlingsplan må du enten ha en godkjent betalingsplan eller betale minimum 10 000 kroner i tillegg til de første 5000 kr, slik at vi delvis kan dekke startregningen fra Invisalign. Dette trekkes også fra det totale beløpet, så nå har du allerede betalt en stor del. Det resterende beløpet kan deretter spres utover hele behandlingen.

4. Behandlingsstart (info, attachments & IPR)

Behandleren plasserer en maske som hjelper med å holde leppene borte fra tennene under besøket, slik at vi enkelt kan plassere attachments (små, knapt synlige knapper) som hjelper tennene dine til å bevege seg i den retningen vi trenger dem, samt holde skinnene på plass. Vi gir deg en rekke tips og du er i gang! Iblant gjør vi også IPR (skaper lite plass ved polering mellom tennene) ved første besøk, men i de fleste tilfeller gjør vi det under dine kontrollbesøk hvis nødvendig.

5. Kontroll (hver 8-12:e uke i gjennomsnitt)

Vi sjekker at tennenes bevegelser samsvarer med den planlagte bevegelsen på 3D-programvaren. Dette er veldig avhengig av samarbeidet ditt, hvis du har slurvet i det siste – vil det vise seg! Vi gjør også iblant mindre justeringer under disse besøkene. Tannlege Sebastian er den eneste tannlegen i Norge som forsyner pasientene sine med Dental Monitoring. Dette reduserer antall besøk, samtidig som det øker forutsigbarheten. Siden vi kan analysere tennene dine etter hver skinne slik at du kontinuerlig kan holde deg på sporet.

6. Sluttkontroll eller bestille fler skinner

Endelig kontroll hvor resultatet diskuteres og om det planlagte resultatet ble oppnådd eller ikke. Hvis begge parter er fornøyde så fjernes attachments og sluttbilder tas. Hvis det er avtalt å sette på streng bak fortennene, gjøres dette vanligvis ved dette besøket. Hvis du har valgt avtakbare Vivera retainers, vil skanning for disse utføres og ankomme for henting på kontoret vanligvis innen to uker.

Hvis ytterligere arbeid ble diskutert, for eksempel mindre justeringer, estetiske fyllinger eller porselen, kan denne prosessen enten startes eller muligens avsluttes på dette stadiet. Avhengig av kompleksiteten og hva som er avtalt.

Hvis tannlegen og/eller pasienten ikke er fornøyd – for eksempel en tann som skulle være rett, men som fremdeles er litt skjev eller bittet trenger synlig forbedring, må vi ta bilder på nytt og sende inn en ny skanning for fler skinner. Hvor mange ekstra skinner du mottar, er vanskelig å si og avhengig av hvor flink du varit. Det tar vanligvis 3-4 uker før vi har de ekstra skinnene, og i mellomtiden bruker du de siste skinnene akkurat som før for å forhindre tilbakefall.

7. Oppfølging og bevaring av resultat

Vi anbefaler en 6 måneders oppfølging etter sluttdato, siden dette er den mest avgjørende perioden for å opprettholde resultatene dine. Etter dette foreslår vi sterkt årlige undersøkelser. Ditt sett med 3 Vivera retainers må byttes ut hvert 2-3 år for å opprettholde formen. Husk at også strengen bak tennene må vedlikeholdes, og at ingenting varer for evig. Tannlegen din vil sørge for at retainern fungerer som den skall under den årlige undersøkelsen.

Les mer for å se priser og kostnader!

La oss komme i gang!

Invisible regulation with Invisalign

How many visits are needed?

What does the layout look like?

The treatment usually consists of a minimum of 4 visits, but the very general treatment overview is as follows:

1. Examination / Consultation

Preferably combined since we always need to be sure that we are only moving healthy teeth and that nothing is in the way of starting the treatment.

A visit to get Invisalign starts first with digital scanning or conventional prints. Scanners are quite expensive, so some dentists still take conventional impressions. Be aware: the process of getting conventional prints with imprint material can be uncomfortable and you may experience feelings of vomiting. We have only used several high-quality digital scanners for a long time, and it is day and night for both the patient and the dentist. It also enables even higher quality with a faster and more enjoyable experience.

2. 3D scan, panoramic X-ray and clinical images sent to Invisalign

If everything looks good, this can usually be done together with point 1. This requires a non-refundable installment of 3000 NOK which is deducted from the total amount. 

3. Modification of ClinCheck (adapted to Invisalign 3D plan) and discussion

Within a week, Sebastian will have made one or more suggestions for a personal plan where you can see your treatment before, during, as well as an estimated end result. During your discussion, it may still require some tweaking, and if you notice something – it’s time for you to mention it! 

If both patient and dentist are satisfied, the plan will be approved and your braces will arrive within 3-4 weeks. To approve a treatment plan, you must either have an approved payment plan or pay a minimum of NOK 10,000 in addition to the first NOK 3,000, so that we can partially cover the starting bill from Invisalign. This is also deducted from the total amount, so now you have already paid a large portion. The remaining amount can then be spread over the entire treatment.

4. Treatment start (info, attachments & IPR)

The therapist places a mask that helps keep the lips away from the teeth during the visit, so that we can easily place attachments (small, barely visible buttons) that help your teeth to move in the direction we need them, as well as keep the braces in place. . We give you a number of tips and you are up and running! Sometimes we also do IPR (creates little space when polishing between the teeth) at the first visit, but in most cases we do it during your control visits if necessary.

 

5. Check (every 6-8 weeks on average)

We check that the movements of the teeth correspond to the planned movement on the 3D software. This is very much dependent on your cooperation, if you have been sloppy lately – it will turn out! We also sometimes make minor adjustments during these visits. Dentist Sebastian is the only dentist in Norway who provides his patients with Dental Monitoring. This reduces the number of visits, while increasing predictability. Since we can analyze your teeth after each brace so that you can continuously stay on track.

6. Final check or order more rails

Final control where the result is discussed and whether the planned result was achieved or not. If both parties are satisfied then the attachments are removed and final photos are taken. If it is agreed to put on a string behind the front teeth, this is usually done at this visit. If you have selected removable Vivera retainers, scanning for these will be performed and arrive for collection at the office usually within two weeks.

If further work was discussed, such as minor adjustments, aesthetic fillings or porcelain, this process can either be started or possibly terminated at this stage. Depending on the complexity and what is agreed.

If the dentist and / or patient is not satisfied – for example, a tooth that should be straight, but is still a little crooked or the bite needs visible improvement, we must take pictures again and submit a new scan for more braces. How many extra rails you receive is difficult to say and depends on how good you have been. It usually takes 3-4 weeks before we have the extra rails, and in the meantime you use the last rails just as before to prevent relapse.

7. Follow-up and preservation of results

We recommend a 6-month follow-up after the end date, as this is the most crucial period to maintain your results. After this, we strongly suggest annual surveys. Your set of 3 Vivera retainers must be replaced every 2-3 years to maintain its shape. Remember that the string behind the teeth must also be maintained, and that nothing lasts forever. Your dentist will make sure that the retainer works properly during the annual examination.

Read more to see prices and costs !  

Invisible regulation with Invisalign